E-DERGİ
E-Randevu
E-Sonuç
Sağlık Broşürleri

KURUMSAL

HoşgeldinizKurucumuzKurucumuzun MesajıVizyonumuz, Misyonumuz ve DeğerlerimizOrtaklara DuyurularHasta Hakları ve Sorumlulukları Ziyaretçi PolitikasıOrganizasyon ŞemasıAnlaşmalı KurumlarKalite Yönetim BirimiKalite Yönetim ÇalışmalarıKişisel Verilerin KorunmasıBebek Dostu HastaneKurumsal Katalog Basında Osmanoğlu E-Çalışan Öneri ve Şikayetleri İnsan Kaynakları Sanal Tur Tıbbi Donanım Satış
Kişisel Verilerin Korunması
GENEL BİLGİLENDİRME
Özel Osmanoğlu Hastanesi, Sağlık Hizmetleri A.Ş. ile paylaşacağınız kişisel sağlık verileriniz; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve 29863 Sayılı Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik kapsamında; Şirket'in gerçekleştirdiği faaliyetler çerçevesinde işbu Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesine Hasta Bilgilendirilmiş Onam Formu’nda açıklanan esaslara dayanarak işlenmektedir.

TANIMLAR
Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza
Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi
Kişisel Sağlık Verisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisi
Kişisel Veri Sahibi: KVK Kanunu’nda “ilgili kişi” olarak addedilen, kişisel verisi işlenen gerçek kişi
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem
Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri
KVK Kanunu: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
KVK Kurulu:  Kişisel Verileri Koruma Kurulu
Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik: Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik
KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİZ NASIL TOPLANIR?
Kişisel sağlık verileriniz; KVK Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak;
Sizlerin beyanlarına istinaden veya - Genel müdürlük çalışanları, medikal firmalar/doktorlarınız, T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan Kimlik Paylaşımı Sistemi (“KPS”), Sosyal Güvenlik Kurumu, T.C. Sağlık Bakanlığı, sağlık kurum ve kuruluşları gibi kişi ve kuruluşlar aracılığıyla; sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda toplanabilir.
Şirket'in tarafıma ait kişisel sağlık verilerim dahil özel nitelikli kişisel verilerimi doktorlardan, tüm diğer sağlık personelinden ve yetkili kuruluşlardan (Ör: Özel Hastaneler, Poliklinikler, Özel Sağlık Sigorta Şirketleri, Aile Sağlığı Merkezleri, Kamu Hastaneleri, Bakım Evleri, T.C. Sağlık Bakanlığı) yukarıda açıklanan yollarla toplanmasına ve yukarıda açıklanan çerçevede işlemesine izin veriyorum. Yukarıda açıklandığı üzere mesleki sır saklama yükümlülüğü altında olan kişilerin ilgili muayene, tetkik, tahlil ve tedavi sonuçlarımı Şirket’e aktarmasına muvafakat ediyorum.
KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLENME AMAÇLARI
Sizlere yüksek standartlarda hizmet sunabilmek amacı ile kişisel verilerinizi, verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak Çağrı Merkezi, internet, mobil uygulamalar, fiziksel mekânlar ve benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel, ya da elektronik olarak elde etmekteyiz.
Bu kapsamda tüm tıbbî teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere, başlıca genel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır;
Yukarıda belirtilen “Kişisel ve Özel Nitelikli Verileriniz” Özel Osmanoğlu Hastanesi ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik ortamda büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilecektir.
Kişisel Sağlık Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?
 Kişisel sağlık verileriniz;
İlgili mevzuat gereği idari makamlarca öngörülen bilgilerin saklanması, raporlanması ve bilgilendirme gibi yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerçekleştirilmesi amacıyla işlenmektedir. Kişisel sağlık verilerinizin işlenmesinde ayrıca KVK Kurulu tarafından belirlenen yeterli önlemler de alınmaktadır. Şirket’in yukarıdaki formda yazılı bilgilerim dahil olmak üzere tarafımdan ve üçüncü kişiler tarafından sağlanan/ileride sağlanacak özel nitelikli kişisel verilerimi mevzuat gereği belirlenen veya işlendikleri amaçla orantılı bir süre boyunca işlemesine izin veriyorum.
KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİZ KİMLERLE VE HANGİ AMAÇLARLA PAYLAŞILIR?
Kişisel verileriniz, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla;
Şirket’in, yukarıda açıklandığı üzere, ilgili mevzuat dahilinde veya işlendikleri amaçla orantılı bir süre boyunca özel nitelikli kişisel verilerimi ilgili kişiler ile kurum ve kuruluşlar ile Şirket’in iştirakleri, ortak teşebbüsleri, hissedarları ve tüm bunların bağlı kuruluşlarına aktarmasına izin veriyorum.
KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ DOLAYISIYLA SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLARINIZ NELERDİR?
KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak aşağıda yer alan hususlarda Şirket'e başvurabilirsiniz:
ÖZEL OSMANOĞLU HASTANESİ SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası metnini okuduğumu ve anladığımı, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası metninde detaylı olarak yer alan kişisel verilerimin işlenme amaçları, aktarıldığı kurum, kuruluş, şirket ve sağlık profesyonelleri, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, kişisel verilerimin korunmasına yönelik haklarım, veri güvenliği ve başvuru hakkıma dair bilgilendirildiğimi, Kişisel ve Özel Nitelikli verilerimin; sözleşmenin ifası, kanunda açıkça öngörülmesi, ÖZEL OSMANOĞLU HASTANESİ SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçları ile gerektiği ölçüde işlenmesi ve aktarılması halleri haricinde Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası metninde belirtilen hususlara uygun olarak muhafaza edilmesi, işlenmesi ve aktarılmasını, AÇIK RIZAM ile KABUL EDİYORUM.
Kendi el yazınız ile “Okuduğumu anladım” yazınız:…………………………………………………………………..
Hasta Adı Soyadı………………………………………………… İmza:…………Tarih: ……./……./………Saat:…..
Hasta Yakını Adı Soyadı:……………………………………….. İmza:…………Tarih: ……./……./………Saat:…..
Yakınlık Derecesi: …………………………..
Hasta Yakını Adı Soyadı:……………………………………….. İmza:…………Tarih: ……./……./………Saat:…..
Yakınlık Derecesi: …………………………..
Hasta Yakınından Onam Alınma Nedeni:
· Hasta 19 yaşından gün almamış (Her iki ebeveynden -anne ve baba- imza alınır. Ancak boşanmış aile ise imza velayet sahibi ebeveynden alınır)
· Temyiz kudretine haiz değil /karar verme yetisi yok (Vasisi ya da yasal temsilcisinden imza alınır)
· Bilinci kapalı
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TERCÜMAN (Hastanın Dil /İletişim Problemi var ise)
Görüşüme göre tercüme ettiğim bilgiler hasta/hasta yakını tarafından anlaşılmıştır.
Tercüme Yapanın Adı Soyadı:………………………….……. İmza: …………Tarih: …../……./……… Saat:……

ONM.F.537                                                                                                             Rev.No:00 Rev.Tarihi…/…./….

Osmanoğlu Hastanesi
Abide-i Hürriyet Cad. Dilaçar sok. No:4 Şişli 34360 / İstanbul
Telefon
: 0850 800 50 50
Faks
: 0212 230 26 18
E-Posta
: info@osmanogluhastanesi.com.tr
Copyright © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. Burdaki bilgiler ve resimler izinsiz kullanılmamalıdır.
E-Sonuç E-Randevu E-Danışma WhatsApp Bizi Arayın