Ana Sayfa Kurumsal KVK Kanunu ve Onamı
Kurumsal
Kurumsal Menü
HoşgeldinizKurucumuzKurucumuzun MesajıVizyon, Misyon ve DeğerlerimizHasta OdalarıHasta Hakları Ve SorumluluklarıZiyaretçi PolitikasıOrganizsayon ŞemasıAnlaşmalı KurumlarKalite Yönetim BirimiKalite Yönetim ÇalışmalarıKVK Kanunu ve OnamıBebek Dostu Hastane Basında Osmanoğlu Kurumsal Katalog E-Çalışan Öneri ve Şikayetleri İnsan Kaynakları Sağlık Broşürleri
KVK Kanunu ve Onamı

GENEL BİLGİLENDİRME

Özel Osmanoğlu Hastanesi, Sağlık Hizmetleri A.Ş. ile paylaşacağınız kişisel sağlık verileriniz; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve 29863 Sayılı Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik kapsamında; Şirket'in gerçekleştirdiği faaliyetler çerçevesinde işbu Hasta Bilgilendirilmiş Onay Formu’nda açıklanan esaslara dayanarak işlenmektedir.


TANIMLAR

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza

Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Kişisel Sağlık Verisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisi

Kişisel Veri Sahibi: KVK Kanunu’nda “ilgili kişi” olarak addedilen, kişisel verisi işlenen gerçek kişi

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri

KVK Kanunu: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KVK Kurulu:  Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik: Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik


KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİZ NASIL TOPLANIR?

Kişisel sağlık verileriniz; KVK Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak;

Sizlerin beyanlarına istinaden veya - Genel müdürlük çalışanları, medikal firmalar/doktorlarınız, T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan Kimlik Paylaşımı Sistemi (“KPS”), Sosyal Güvenlik Kurumu, T.C. Sağlık Bakanlığı, sağlık kurum ve kuruluşları gibi kişi ve kuruluşlar aracılığıyla; sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda toplanabilir.

Şirket'in tarafıma ait kişisel sağlık verilerim dahil özel nitelikli kişisel verilerimi doktorlardan, tüm diğer sağlık personelinden ve yetkili kuruluşlardan (Ör: Özel Hastaneler, Poliklinikler, Özel Sağlık Sigorta Şirketleri, Aile Sağlığı Merkezleri, Kamu Hastaneleri, Bakım Evleri, T.C. Sağlık Bakanlığı) yukarıda açıklanan yollarla toplanmasına ve yukarıda açıklanan çerçevede işlemesine izin veriyorum. Yukarıda açıklandığı üzere mesleki sır saklama yükümlülüğü altında olan kişilerin ilgili muayene, tetkik, tahlil ve tedavi sonuçlarımı Şirket’e aktarmasına muvafakat ediyorum.


KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLENME AMAÇLARI

Sizlere yüksek standartlarda hizmet sunabilmek amacı ile kişisel verilerinizi, verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak Çağrı Merkezi, internet, mobil uygulamalar, fiziksel mekânlar ve benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel, ya da elektronik olarak elde etmekteyiz.

Bu kapsamda tüm tıbbî teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere, başlıca genel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır;

·Adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyet bilginiz gibi kimlik verileriniz ve ibraz ettiğiniz TC Kimlik Kartı ya da Ehliyet fotokopiniz,

·Adresiniz, Telefon numaranız, Elektronik posta adresiniz gibi iletişim verileriniz,

·Banka hesap numaranız, IBAN numaranız gibi finansal verileriniz,

·Dosyanızda takip edilmesi amacıyla sunduğunuz laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, reçete bilgileriniz gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık ve cinsel hayata ilişkin verileriniz,

 • Hizmetlerimizi değerlendirmek amacı ile paylaştığınız memnuniyet anketleri yanıt ve yorumlarınız,
 • Hastanelerimizi ziyaretiniz sırasında alınan kapalı devre kamera sistemi görüntü kaydınız,
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,
 • Otopark ve vale hizmetinden faydalanmanız halinde araç plaka veriniz,

·www.osmanogluhastanesi.com.tr web sitemizde yer alan online hizmetlerden faydalandığınızda E-posta, çağrı merkezi veya diğer sair kanallar ile bize ulaştığınızda paylaştığınız diğer verileriniz.

Yukarıda belirtilen “Kişisel ve Özel Nitelikli Verileriniz” Özel Osmanoğlu Hastanesi ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik ortamda büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilecektir.


Kişisel Sağlık Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

Kişisel sağlık verileriniz;

 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,

·İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,

 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Çağrı Merkezi ve Dijital Kanallarımız aracılığı ile randevunuz hakkında sizi bilgilendirme,
 • Hasta Hizmetleri, Sağlık Profesyonellerimiz ve Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kimliğinizin teyit edilmesi,
 • Hastane Yönetimi tarafından kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,
 • Kalite Yönetim, Hasta Deneyimi, Bilgi Yönetim Sistemleri bölümleri tarafından sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapılması,
 • İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetim birimleri tarafından, çalışanlarımıza eğitim verilmesi,
 • Denetim ve Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,
 • Kalite Yönetim, Hasta Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması,
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından hastanemiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi,
 • Hastane Yönetimi, Hasta Deneyimi, Hasta Hakları, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilebilmesi,
 • Hastane Yönetimi, Bilgi Yönetim Sistemleri bölümleri tarafından hastanemiz sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi,
 • Hastane Yönetimi, Hasta Hakları, Hasta Deneyimi bölümleri tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,
 • Kurumun iş birliği içerisinde olduğu eğitim kurumları tarafından eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi amacı ile işlenmektedir.


İlgili mevzuat gereği idari makamlarca öngörülen bilgilerin saklanması, raporlanması ve bilgilendirme gibi yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerçekleştirilmesi amacıyla işlenmektedir. Kişisel sağlık verilerinizin işlenmesinde ayrıca KVK Kurulu tarafından belirlenen yeterli önlemler de alınmaktadır. Şirket’in yukarıdaki formda yazılı bilgilerim dahil olmak üzere tarafımdan ve üçüncü kişiler tarafından sağlanan/ileride sağlanacak özel nitelikli kişisel verilerimi mevzuat gereği belirlenen veya işlendikleri amaçla orantılı bir süre boyunca işlemesine izin veriyorum.


KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİZ KİMLERLE VE HANGİ AMAÇLARLA PAYLAŞILIR?

Kişisel verileriniz, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla;

 • Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri,
 • Özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik, hayat sigortası ve benzeri),
 • Sosyal Güvenlik Kurumu,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri,
 • Nüfus Genel Müdürlüğü,
 • Türkiye Eczacılar Birliği,
 • Adli makamlar,
 • Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar,
 • Hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu,
 • Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcileriniz,
 • Çalışmakta olduğumuz avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler,
 • İşvereniniz ile,
 • Hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz, destek hizmet sağlayıcılarımız, arşiv hizmeti sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız (daha detaylı bilgi için hastanemize yazılı başvurarak bilgi edinebilirsiniz.) ile paylaşılabilecektir.

Şirket’in, yukarıda açıklandığı üzere, ilgili mevzuat dahilinde veya işlendikleri amaçla orantılı bir süre boyunca özel nitelikli kişisel verilerimi ilgili kişiler ile kurum ve kuruluşlar ile Şirket’in iştirakleri, ortak teşebbüsleri, hissedarları ve tüm bunların bağlı kuruluşlarına aktarmasına izin veriyorum.


KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ DOLAYISIYLA SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLARINIZ NELERDİR?

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak aşağıda yer alan hususlarda Şirket'e başvurabilirsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

KVK Kanunu’nun 13. maddesi gereğince, bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirket'e yazılı olarak iletebilirsiniz. Bu kapsamda yapacağınız talepler için kullanabileceğiniz ÖZEL OSMANOĞLU HASTANESİ SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. Kişisel Verilere Erişim için Bilgi Talep Formu’na www.osmanogluhastanesi.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.


ÖZEL OSMANOĞLU HASTANESİ SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası metnini okuduğumu ve anladığımı, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası metninde detaylı olarak yer alan kişisel verilerimin işlenme amaçları, aktarıldığı kurum, kuruluş, şirket ve sağlık profesyonelleri, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, kişisel verilerimin korunmasına yönelik haklarım, veri güvenliği ve başvuru hakkıma dair bilgilendirildiğimi, Kişisel ve Özel Nitelikli verilerimin; sözleşmenin ifası, kanunda açıkça öngörülmesi, ÖZEL OSMANOĞLU HASTANESİ SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçları ile gerektiği ölçüde işlenmesi ve aktarılması halleri haricinde Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası metninde belirtilen hususlara uygun olarak muhafaza edilmesi, işlenmesi ve aktarılmasını, AÇIK RIZAM ile KABUL EDİYORUM.

Kendi el yazınız ile “Okuduğumu anladım” yazınız:…………………………………………………………………..

Hasta Adı Soyadı………………………………………………… İmza:…………Tarih: ……./……./………Saat:…..

Hasta Yakını Adı Soyadı:……………………………………….. İmza:…………Tarih: ……./……./………Saat:…..

Yakınlık Derecesi: …………………………..

Hasta Yakını Adı Soyadı:……………………………………….. İmza:…………Tarih: ……./……./………Saat:…..

Yakınlık Derecesi: …………………………..

Hasta Yakınından Onay Alınma Nedeni:

 • Hasta 19 yaşından gün almamış (Her iki ebeveynden -anne ve baba- imza alınır. Ancak boşanmış aile ise imza velayet sahibi ebeveynden alınır)
 • Temyiz kudretine haiz değil /karar verme yetisi yok (Vasisi ya da yasal temsilcisinden imza alınır)
 • Bilinci kapalı


TERCÜMAN (Hastanın Dil /İletişim Problemi var ise)

Görüşüme göre tercüme ettiğim bilgiler hasta/hasta yakını tarafından anlaşılmıştır.

Tercüme Yapanın Adı Soyadı:………………………….……. İmza: …………Tarih: …../……./……… Saat:……


ONM.F.537                                                                                                             Rev.No:00 Rev.Tarihi…/…./….

İnsan Hayatı Kutsaldır
ve Bizim İçin Değerli!!!
Abide-i Hürriyet Cad. Dilaçar Sok. No:4
Şişli 34360 / İstanbul

info@osmanogluhastanesi.com.tr
+90 850 800 50 50
WhatsApp
Ailenizin Hastanesi
Copyright © 2023 by Osmanoğlu Hastanesi. Tüm Hakları Saklıdır
E-Sonuç E-Randevu E-Danışma Whatsapp